top of page
Logo_PNG.png

Algemene voorwaarden

Brouwerij De Krak, hierna vernoemd als Brouwerij De Krak

 

BROUWERIJ DE KRAK (BE0769359755) 

Halfuurdreef 92 , 8210 Zedelgem, België

 

Artikel 1 : Algemene bepalingen

 

De webshop  van Brouwerij De Krak, een handelszaak met maatschappelijke zetel te BROUWERIJ DE KRAK (BE0769359755) 

Halfuurdreef 92 , 8210 Zedelgem, België biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Brouwerij De Krak assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.brouwerijdekrak.com

 

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

De klant verklaard met het aanvaarden van de algemene voorwaarden te voldoen aan de minimum leeftijd voor het aankopen van alcoholische dranken in het land van verbruik. De klant verplicht zich ertoe correcte gegevens in te vullen betreffende persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum,...) Indien blijkt dat deze gegevens niet kloppen zal Brouwerij De Krak onherroepelijk de bestelling annuleren.

 

 

Artikel 2 : Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen(bv glazen, accessoires,...) artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3 : Aanbod

 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv beschikbaarheid, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Brouwerij De Krak is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brouwerij De Krak is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Brouwerij De Krak is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4 : Aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Brouwerij De Krak assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Brouwerij De Krak. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

-via kredietkaart 

-via bankkaart

-cash

 

 

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Brouwerij De Krak. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Brouwij De Krak te wijzen bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brouwerij De Krak beschikt, is de klant in geval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Brouwerij De Krak zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikelen 7 : Klachten

 

Elke zichtbare beschadinging en/of kwalitiatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

 

Artikel 8 : Garantie

 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 december 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Brouwerij De Krak klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Brouwerij De Krak.

 

Elk gebrek dient binnen 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

Artikel 9 : Verzakingstermijn

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Brouwerij De Krak mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Brouwerij De Krak klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Brouwerij De Krak, Halfuurdreef 92, 8210 Zedelgem

 

Goederen met een totaalverkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

 

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

 

Artikel 10 : Privacy

 

Brouwerij De Krak verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Brouwerij De Krak toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Brouwerij De Krak bewaren op elk moment opvragen , verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Brouwerij De Krak uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Brouwerij De Krak, Halfuurdreef 92, 8210 Zedelgem

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Brouwerij De Krak heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Brouwerij De Krak respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Brouwerij De Krak ter consultatie, wijziging of verwijdering. Brouwerij De Krak maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Brouwerij De Krak houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@brouwerijdekrak.com

 

 

Artikel 11 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Brouwerij De Krak om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 12 : Brouwerij De Krak klantendienst

 

De Brouwerij De Krak klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@brouwerijdekrak.com of per post op het volgende adres:

Brouwerij De Krak, Halfuurdreef 92, 8210 Zedelgem

 

 

Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Brouwerij De Krak. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Brouwerij De Krak kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

 

Artikel 14 : Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 15 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Belgïe bevoegd.

 

Goederen met een totaalverkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

 

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Leveringsvoorwaarden

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarbij een contractspartij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als het gevolg van een vreemde oorzaak die niet aan de contractspartij kan worden toegerekend. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van producten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim en dergelijke meer. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Retourneren & terugbetaling
Als consument in de zin van artikel I.1.2° Wetboek Economisch Recht, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen, kan u een product binnen de 14 dagen na ontvangst retourneren en dit zonder enige motivatie. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en ons aanbod te verbeteren.

Brouwerij De Krak aanvaardt enkel producten die geretourneerd worden in de staat waarin Brouwerij De Krak ze bezorgd heeft. Producten dienen te worden geretourneerd in de originele en onbeschadigde verpakking.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die via onze webshop zijn aangekocht. Het herroepingsrecht geldt dus niet voor producten die in fysieke verdeelpunten zijn aangekocht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde producten, producten die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn. Rechtspersonen en andere ondernemingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.

De verzendingskosten om het product te retourneren zijn steeds ten laste van de klant.

Indien u zich op uw herroepingsrecht wenst te beroepen dient u onderstaande stappen te volgen:

  • Laat ons via e-mail (info@brouwerijdekrak.be) weten dat u uw aangekochte product wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw product. Vermeld steeds uw bestelnummer zodat we een snelle opvolging kunnen garanderen.

  • Alle retours of omruiling moeten schriftelijk aan Brouwerij De Krak worden gemeld. Print het retourdocument dat aan u bezorgd wordt per kerende e-mail/terug te vinden is op onze website en vul de nodige gegevens in.

  • Verpak je producten (in originele en onbeschadigde verpakking) samen met het retourdocument. Gelieve de producten goed in te pakken. Indien het product beschadigd wordt tijdens de retourzending is dit op eigen verantwoordelijkheid.

  • U dient het product te versturen naar volgend retouradres: 2930 Brasschaat, Bloemenlei 21. Het product kan dus niet worden geretourneerd op het adres van fysieke verdeelpunten.

  • Bij ontvangst van de geretourneerde producten gaan wij zo snel mogelijk na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen wij u van onze beslissing op de hoogte via e-mail.
     

Indien u een terugbetaling wenst dient u het IBAN & BIC nummer in uw e-mail ‘Aanmelding van retour’ te vermelden. U dient deze gegevens volledigheidshalve tevens te vermelden op het retourdocument. Wanneer u terugbetaald wordt, betalen we het bedrag terug dat overeenstemt met de aankoopprijs van de teruggestuurde goederen. Leveringskosten worden enkel terugbetaald indien de volledige bestelling geretourneerd wordt. De retourkosten worden nooit terugbetaald.

Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, blijft het uw eigendom en dient u het product binnen twee weken na kennisgeving van weigering terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij het product op uw kosten terugsturen.

Indien u zich bedenkt na het plaatsen van een bestelling dient u ons telefonisch of per e-mail te verwittigen met vermelding van bestelnummer zodat wij het nodige kunnen doen voor terugbetaling en annulatie.

 

 

bottom of page